jak táhnout za jeden provaz

jak trvale zvyšovat kvalitu školy

jak lépe využívat potenciál lidí ve škole

jak dát práci ve škole větší smysl

Vize

Proč vznikly „Školy v pohybu“?

Proč vznikly „Školy v pohybu“?

Program “Školy v pohybu” jsme vystavěli s úžasnou představou školy – učící se organizace. Školy, kde každý učitel usiluje o to, být tím nejlepším možným průvodcem dětí vzděláváním, a jako takový je jim vzorem vzdělávajícího se a rozvíjejícího profesionála. Školy, kde pedagogové spolu diskutují, plánují a cíleně zdokonalují obsah, metodiku a organizaci výuky, hodnocení, přístupy k dětem, hledají způsoby vzájemné profesní podpory.

Kde program „Školy v pohybu“ pomáhá?

Kde program „Školy v pohybu“ pomáhá?

Program „Školy v pohybu“ pomáhá tam, kde je důležité každé dítě. Kde je cílem, aby každé dítě prožívalo ve škole často osobní úspěch, mělo prostor a čas poznat kým je, co je zajímá a aby si udrželo přirozenou chuť poznávat a učit se nové.

Kdo program může využít?

Kdo program může využít?

Jste ředitel/ka školy a potřebujete pomoci s vyjasněním vize, hodnot a priorit školy napříč celým sborem, vyladit očekávání s rodiči, nebo se chystáte realizovat hlubší organizační změnu, která povede k zvýšení kvality školy?

Jste skupina rodičů, která má výhrady k zaměření školy či ke kvalitě vzdělávání vašich dětí a chcete se podílet na konstruktivním řešení?

Jste zástupce zřizovatele a vaše škola vám připadá tak trochu bez vize?

Ušito na míru

Ušito na míru

Každá škola je jiná, je v jiné situaci. Proto s každou školou stavíme individuální interní projekt. Externí podpora je realizována jen v nezbytné míře. Některé kroky škola zvládne sama, některé může již mít hotové.

Ideální čas na realizaci změnového projektu je od dvou do tří, výjimečně až do pěti let. Záleží to na aktuální situaci ve sboru (především ochotě ke změnám), velikosti pedagogického sboru, jeho kultuře, na řídícím stylu vedení, časových i finančních možnostech ad.

Reálný dopad

Reálný dopad

Většina programů začíná a končí u vzdělávání pedagogů/vedení školy. „Školy v pohybu“ zařazují specifické vzdělávání až v okamžiku, kdy se dohodneme, jakou kvalitu chceme ve škole realizovat a víme, jak nám k tomu vzdělávání dopomůže. Provedeme školu hlubokou, netriviální změnou. Naprostá většina pedagogů bude změnu hodnotit jako přínosnou pro svoji práci. Vedení školy se přesvědčí, že pozitivní změny jsou možné a naučí se změny strukturovaně řídit.
Zkušenost

Zkušenost

Programem „Školy v pohybu“ v různých projektech prošlo přes 40 dosti různorodých škol. Jedna má pět pedagogů, jiná šedesát. Některé jsou vnímány jako výběrové, jiná má pověst školy pro hloupé, přestože (nebo protože) nadstandardně zvládá kvalitní péči o děti s těžšími hendikepy i bez nich. Jsou tu školy vesnické, kde sehnat dobrého a kvalifikovaného učitele je potíž, přesto by se od nich 90% škol mohlo učit jak individualizovat výuku nebo školy, které úspěšně bojují s fatálním poklesem počtu dětí. Nabízený program je výsledkem těchto velmi pestrých zkušeností.

Jak postupujeme

POZNEJTE SAMI SEBE

zjišťování stavu školy a očekávání zainteresovaných stran

NAJDĚTE VRCHOL, KTERÝ STOJÍ ZA TO ZDOLAT

vyjasnění stanovisek a dohoda na prioritách školy

NAPLÁNUJTE CESTU

tvorba plánu interního projektu školy

PODPORUJTE TÝM NA CESTĚ. VYTRVEJTE!

realizace změny tak, aby z ní většina profitovala

OSLAVTE ÚSPĚCH!

vyhodnocení interního projektu školy

KROK1: Sebehodnocení školy aneb Poznejte sami sebe

Kvalitní zpětná vazba je základem, nutnou podmínkou pro jakékoli zvyšování kvality – ať už pro jednotlivce, v pracovním týmu nebo pro celou organizaci.

Cílem sebehodnocení je sesbírat konkrétní náměty pro následnou diskusi a data pro stanovování priorit školy. Podle aktuální situace školy nabídneme vhodný sebehodnotící nástroj, který je určen buď pro pedagogický sbor školy, nebo pro pedagogický sbor a rodiče, popř. i pro žáky. Spíše než absolutní hodnoty hodnocení nás zajímá, jak se jednotliví respondenti shodují, jaká témata jsou pro ně důležitá, kde se rozchází očekávání rodičů s učiteli apod.

Sebehodnocení probíhá elektronicky, je anonymní, evidujeme příslušnost k předem definovaným skupinám (vedení, učitelé 1. stupně, 2. stupně, zřizovatel, žák,…). Výstupem je evaluační zpráva pro školu/zadavatele, kterou škola může využít jako oficiální dokumentaci pro svojí výroční zprávu, zdůvodnění plánovaných kroků apod. Můžeme využít rovněž data z již realizovaného sebehodnocení školy, které si škola realizovala sama nebo si objednala hodnocení u externí organizace.

KROK 2: Priority naší školy aneb Najděte vrchol, který stojí za to zdolat

„Když nevíte, kam jdete, tak vás žádná cesta nikam nedovede.“ Henry Kissinger

Sjednocení stanovisek a dosažení kolektivní shody při stanovování hodnot a priorit školy je složitý úkol, který vyžaduje relativně hodně času. Jako vyzkoušenou vhodnou formu proto upřednostňujeme pracovní setkání (workshop) pod vedením externích facilitátorů.

Východiskem jsou výstupy ze sebehodnocení školy. V menších skupinkách rozdebatujeme jednotlivé oblasti kvality školy a hledáme ty, které jsou z pohledu školy důležité. Postupně vytváříme priority, které na závěr zformulujeme do jednoho smysluplného celku. Výsledkem tohoto pracovního setkání je záznam priorit školy, případně zformulovaná vize školy. Důležitější než samotný výstup je však hluboké konsenzuální porozumění celého sboru, proč jsou tyto priority pro naší školu tak důležité, z čeho vycházejí a jak jsme k nim došli. Jsou pak ochotní pro jejich dosažení vynaložit osobní úsilí.

KROK 3: Tvorba projektového plánu školy aneb Naplánujte cestu

Nikdy se nic nezdaří podle plánu, přesto je plán nejlepší známou cestou, jak dosáhnout cíle!

Jak naplňovat vizi (priority) školy konkrétními činy? A jak vybrat ty správné? Aby nezůstalo pouze u vzletných myšlenek, je nutné v této fázi přetavit dohodnuté principy, hodnoty a vize do konkrétních cílů a výstupů. Pro dobré zvládnutí složitější změny velmi doporučujeme použít nástroje projektového řízení. Provedeme Vás sestavením kvalitního projektového plánu. Doporučujeme ho sestavit v týmu širšího vedení školy. K tomu nabízíme konzultační podporu - náš konzultant dojede k vám do školy, navrhne strukturu plánu, pohlídá, aby byl úplný a dostatečně konkrétní. Zatímco v předchozích etapách se jednotliví pedagogové zapojovali pouze v úrovni přemýšlení, formulace a vyjadřování názorů, nyní dojde k naplánování činností a převzetí odpovědnosti za konkrétní kroky jednotlivými pracovníky. Mnohým členům týmu poprvé naplno dojde, že pro dosažení sdílené vize a důležitých hodnot bude potřeba vynaložit vlastní energii a invenci. Proto je tato etapa velmi citlivá na kvalitní řízení, komunikaci, předání zodpovědnosti.

KROK 4: Realizace aneb Podporujte tým na cestě

Film je hotov...stačí film natočit!

Než začneme měnit každodenní praxi školy, často je třeba učitele i členy vedení připravit na konkrétní postupy a strategie. To se děje v prvé řadě prostřednictvím interních metod vzájemného učení, jako jsou různé formy náslechů, hospitací, intervizí, párového učení v projektech a pod. Zavedení těchto interních forem učení je často jedním z trvalých a nejcennějších dopadů programu "Školy v pohybu".

Pokud pro určitou změnu škola nemá k dispozici interní zdroje a zkušenosti, doporučujeme absolvování seminářů, tréninků či stáží. Každé vzdělávání, které se děje mimo školu, je drahé a časově náročné, proto se škola má soustředit především na aktivizaci svých interních zdrojů. Vlastní zavádění nových postupů do praxe je vhodné podpořit mentorinkem, koučinkem, individuální či skupinovou supervizí. Míra a intenzita takové podpory zcela závisí na potřebách školy a její schopnosti využívat interní zdroje.

KROK 5: Vyhodnocení aneb Oslavte úspěch

Cílem programu "Školy v pohybu" je zprostředkovat každé zúčastněné škole kolektivní prožitek ze zavedení důležité změny do života školy, která je pozitivně vnímána naprostou většinou pedagogického sboru a má prokazatelně pozitivní dopad do kvality výuky nebo jiného aspektu života školy.

Díky dobrému plánu s rozpracovanými konkrétními kroky, můžeme dobře reflektovat nejen konečný výsledek, ale i postupné kroky - úspěchy, které byly učiněny. "Oslavovat" i drobná vítězství, shrnovat výsledky a průběžně je prezentovat, je doporučovaná strategie k udržení dynamiky projektu. Na konci projektu zorganizujeme ve škole slavnostní uzavření projektu. Školy tuto příležitost využívají k posílení dobrého jména svojí školy i k širší komunitě – k žákům, rodičům, ke zřizovateli.

Škola si už plánuje další výjezdní setkání celého sboru. Workshop si už organizují sami. Učitelé cítí nutnost neustále pracovat na své profesionalitě a na kvalitě celé školy. Vedení věří svému týmu a ví, jak ho podporovat. Dovedou se kultivovaně dohodnout o prioritách. Dovedou si představit nástrahy, které je čekají při dalším úsilí o zlepšování. A jsou odhodláni každý vložit kousek sebe pro společnou věc. Vždyť výsledek bude stát za to! Cítí hrdost, že učí na této škole. Kruh se uzavírá, škola je v pohybu.

Reference

V Libereckém kraji proběhly dva projekty Školy v pohybu v letech 2008 – 2011.

Zapojilo se do nich celkem 17 škol.

Informace o obou projektech naleznete na této stránce.

Školy v pohybu v Libereckém kraji

Zapojené školy: ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, 9. května, ZŠ a MŠ Sezimovo Ústí, Školní nám., ZŠ Planá nad Lužnicí, ZŠ a MŠ Frymburk, ZŠ a MŠ Záhoří, ZŠ Soběslav, ZŠ Plešivec Český Krumlov, ZŠ při DPN Opařany.

Projekt probíhal v letech 2013-2014.

Informace o projektu naleznete na jeho stránkách.

Školy v pohybu v Jihočeském kraji

Zapojené školy: ZŠ Dublovice; ZŠ Dymokury; ZŠ Chraštice; ZŠ Jana Palacha, Kutná Hora; ZŠ Žižkov, Kutná Hora; ZŠ Krásná Hora; ZŠ, Dukelská, Mladá Boleslav; ZŠ Milovice; ZŠ Plaňany; ZŠ Všenory.

Projekt probíhal v letech 2012-2014.

Informace o projektu naleznete na jeho stránkách.

Školy v pohybu ve Středočeském kraji

Ceny

Každá škola vyžaduje v jednotlivých fázích zcela rozdílnou míru podpory, náklady rovněž mírně rostou s počtem členů sboru, záleží na oslovených cílových skupinách. Proto nelze jednoduše určit jednotný ceník.

Napište nám o vaší situaci. Doptáme se vás, co potřebujeme vědět a spočítáme cenu přímo pro vás.

Tým

Aisis, o. s., od roku 2000 přináší inovativní postupy, metody práce, témata do českých škol. Program „Školy v pohybu“, považujeme za páteř portfolia našich programů, protože připravuje školy na systematické a trvalé zlepšování kvality školy, která potom lépe absorbuje jakékoli další inovace. Více na www.aisis.cz.

Mgr. Milan Kotík

 • garant programu Školy v pohybu
 • statutární zástupce Aisis o.s.
 • certifikovaný projektový manažer
 • konzultant vedení škol
 • 10 let zkušeností s řízením vzdělávací instituce
 • milan.kotik@aisis.cz
 • +420 731 191 977

PhDr. Jaroslav Jindra

 • lektor a facilitátor
 • konzultant managementu
 • má zkušenosti s řízením vzdělávací instituce
 • řídí e-learningový vzdělávací portál eStudovna
 • tutor, autor mnoha e-learningových textů
 • vytvořil a řídí on-line hodnotící nástroj How2Know pro evaluaci organizací a hodnocení úrovně
  kompetencí

Stanislava Křížová

Kontakt